1. Welke positie neemt OMA in ten opzichte van de Commissie van Aanbestedingsexperts, het Klachtenmeldpunt Aanbesteden en de eigen klachtenmeldpunten van aanbestedende diensten?

  OMA is onafhankelijk en valt niet onder het Ministerie van Economische Zaken. OMA is onafhankelijk omdat er zowel vertegenwoordiging vanuit inschrijvers als inkopers bij betrokken zijn. Zowel bestuur als experts is een mix van beiden. OMA onderscheidt zich van klachtenmeldpunten van eigen aanbestedende diensten omdat deze laatste door inschrijvers bekeken worden als ‘slager keurt zijn eigen vlees’ en zijn daarom voor inschrijvers geen realistische mogelijkheid om een klacht in te dienen. OMA is een partij die zich tussen de markt/inschrijver en overheid/aanbestedende dienst opstelt.

 2. Wie stelt het advies bij OMA op?

  Het advies wordt door 3 verschillende experts opgesteld. OMA beschikt over een fors aantal experts, ieder met een eigen vakgebied/aandachtsgebied. Elke aanvraag die binnenkomt wordt door een bestuurslid bekeken, deze benadert 3 experts die binnen een afgesproken tijd een advies uitbrengen.

 3. Ontvangt OMA subsidie?

  Nee, OMA is een onafhankelijke Stichting. Wij ontvangen geen subsidie, de bestuursleden zijn allemaal vrijwilligers. Alleen de experts ontvangen een kleine bijdrage voor de tijd die ze nodig hebben voor het opstellen van een advies.

 4. Waarom kost het vragen van een advies aan OMA €250,-?

  Deze bijdrage is een tegemoetkoming in de kosten die OMA maakt. De drie experts ontvangen elk €50 voor de uren die ze aan het advies besteden. De rest van de bijdrage (€100) is nodig voor de organisatie (de website, opstartkosten zoals notaris, etc.). De aanvrager betaalt €250 voor het advies.

 5. Op welke manier zorgt OMA ervoor dat haar adviezen goed zijn?

  Het bestuur screent elke expert, en waakt ervoor dat er experts zijn met allemaal verschillende vakgebieden/expertisegebieden. Elk advies wordt door 3 experts opgesteld. Het bestuur geeft een uiteindelijke go/no go op het advies.

 6. Op welke vragen kan of wil OMA geen antwoord geven?

  OMA geeft antwoord op vrijwel alle vragen. Dat zijn vragen over lopende aanbestedingen, over betreffende gunning of afwijzing, of vragen die voorkomen uit een verificatiegesprek. Ook algemene vragen neemt OMA in behandeling, zoals waarom een gemeente voor de zoveelste keer een onderhandse aanbesteding aan hetzelfde bedrijf gunt. Let wel, als het een vraag is over een lopende aanbesteding waarvan de inschrijvingstermijn slechts uren daarna afloopt, dan is de tijd meestal te kort om tijdens de offertefase nog iets te doen. Vragen die niets met een aanbesteding te maken hebben neemt OMA NIET in behandeling.

 7. Waarom worden de adviezen van OMA door drie verschillende experts voorbereid?

  OMA hanteert een expertiseteam van drie personen om de verschillende gezichtspunten te bekijken, te zorgen dat het een breed gedragen advies is en om de kwaliteit van het advies te borgen.

 8. Wat is de doorlooptijd tussen aanvraag en advies?

  De doorlooptijd is maximaal 72 uur. In die tijd benadert het bestuurslid 3 experts die de relevante documenten doornemen en het advies opstellen. Het bestuur checkt het advies en geeft akkoord. Voor spoedaanvragen hanteren we een doorlooptijd van maximaal 24 uur.

 9. Krijgt een aanbestedende dienst kennis van of inzicht in het gegeven advies?

  Het is aan de aanvrager of deze het advies deelt met de aanbestedende dienst. OMA is daar een voorstander van want ons uiteindelijke doel is beter aanbesteden.

 10. Is het advies juridisch bindend?

  Het advies is bedoeld om u te helpen met een oplossing die u helpt met de praktijk. Net als de adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts zijn de adviezen van OMA niet juridisch bindend en vormen ze geen jurisprudentie voor toekomstige aanbestedingskwesties. Wel kunnen ze dienen als pressiemiddel richting aanbestedende diensten of hulp bij strategische keuzes.